Общи условия

Общи условия за ползване на електронен магазин с адрес WWW.EXTREMEUNIVERSE.BG

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване, които уреждат взаимоотношенията м-у „Екстрийм Юнивърс“ ООД и потребителите на Електронен магазин с адрес  www.extremeuniverse.bg .
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената покупка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.extremeuniverse.bg, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.extremeuniverse.bg не представляват правно – обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
4. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с/без ДДС.

II. ПОКУПКА
1. Процес на извършване на покупка от Клиента:
1.1. Зарежда www.extremeuniverse.bg в своя браузър.
1.2. Избира услуга.
1.3. Избира допълнителна услуга/и.
1.4. Избира дата и час за изпълнение на услугата.
1.5. Избира, чрез въвеждане на тект в поле “ПОЗДРАВ”, дали да получи подаръчен ваучер на хартиен носител.
Ако избере тази опция, клиентът ще получи Луксозен Ваучер на посочен от него адрес ,по куриер. Доставката е за сметка на търговеца.
Ако не избере тази опция, ще получи електронно писмо, съдържащо уникален номер, на ел. поща, която е заявил , като адрес за кореспонденция. Уникалният номер представлява неговият Ваучер и е гарант за успешно завършена покупка.
1.6. Попълва или не поздрав, ако ваучерът е за подарък, в предвиденото за това поле.
1.7. С кликване в-у бутона „Резервирай“ избраната услуга се добавя към потребителската му кошница, към която той автоматично е пренасочен от системата на www.extremeuniverse.bg .
1.8. След кликване върху бутона “Приключване на покупката”, Клиентът се съгласява да закупи стоките, намиращи се в потребителската „Кошница“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на Покупката на посочена от него ел. поща с което се счита, че договорът е сключен.

III. ВАУЧЕР
1. Електронният ваучер представлява уникален номер – генериран от системата на електронния магазин при извършено плащане от страна на клиента.
1.1 Изпраща се автоматично от системата на www.extremeuniverse.bg на ел. поща посочена от клиента.
1.2 Доставката на ел. ваучер се счита за изпълнена при изпращането му от страна на системата на ел. поща на клиента.
1.3 Срокът за доставка е 12 ч. след регистриране на плащането.
2. Ваучерът на хартиен носител.
2.1. Получава се чрез куриер на посочен от клиента адрес, в рамките на 48 часа от регистриране на плащането по покупката. Куриерската фирма се избира от търговеца.
2.2. Веднага след предаване на ваучера на куриер, търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
2.3. Веднага след доставката, ваучерът/ите следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални щети следва да бъдат докладвани незабавно на търговеца, който не носи отговорност, но има ангажимент да преиздаде ваучера/ите, при изявено желание от страна на клиента.
2.4. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при извършване на покупката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на Услугата.
2.5. При предаване на пратката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема пратката и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на пратката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на пратката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави ваучера.
2.6. Когато доставеният ваучер явно не съответства на направената от клиента покупка и това може да се установи чрез обикновения му преглед, клиентът може да поиска доставената му пратка да бъде заменена със съответстваща на направената от него покупка в срок от 48 часа след получаването й.
2.7. В случай, че пратката се изпраща извън територията на Република България, клиентът трябва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа и доставката й.
2.8. При избиране на подаръчен ваучер, клиентът има опция да зададе поздрав и имена на лицето, за което е предназначен подаръка. Ако не го направи, системата на електронния магазин ще генерира автоматичен поздрав.
3. Валидност на Ваучера
Срокът на валидност на Ваучера е времето от момента на Плащане на ваучера до неговата Дата на Валидност.
3.1. Всеки ваучер съдържа дата на валидност, която е съобразена с дата на покупка на Ваучера и спецификите на Услугата – предмет на ваучера.
3.2. Валидността на ваучера изтича, ако услугата не бъде употребена до датата на валидност – изписана на същия.
3.3. Преди изтичане на валидността, същата може да бъде продължена с-у допълнително заплащане в размер на 37% от стойността на ваучера към момента на първоначалното му закупуване.
3.4. След изтичане на валидността , ваучерът се счита за невалиден, като всички суми заплатени от клиента към търговеца остават в полза на последния.

IV. ЦЕНИ
1. Цените, посочени на сайта, се разделят на две групи:
1.1. Цени на Основни услуги
1.2. Цени на Допълнителни услуги
2. Търговецът има право да променя всички цени, обявени на www.extremeuniverse.bg по всяко време.
3. Потребителят придобива правото да ползва избраната услуга с-у цената, която вижда на сайта www.extremeuniverse.bg , в момента на потвърждаване на покупката.

V. РЕГИСТРАЦИЯ
Има два начина да Клиентът (Вие) да получи регистрация в електронния ни магазин:
Единият е да избере сам да се регистрира, като натисне бутона “регистрация” , който се намира долу в ляво на нашата страница.
Вторият е, като завърши процеса на покупка. Тогава системата на електронния магазин извършва автоматична регистрация на клиента и освен информацията за направената покупка изпраща, на посочената от клиента ел. поща, име и код за достъп за новосъздаденият във www.extremeuniverse.bg клиентски профил.

VI. КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ
Профилът на клиента в електронния ни магазин улеснява нашите потребители да следят историята на покупките си; да променят и актуализират информация – свързана с техните лични данни или с направените от тях резервации.  “Екстрийм Юнивърс” ООД запазва правото си да закрива и/или изтрива по всяко време и без предупреждение профили, от системата на електронния магазин, на клиенти , контрагенти, изпълнители и др.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
1. Клиентът има право да разглежда и след регистрация в системата на електронния магазин да закупува обявените на www.extremeuniverse.bg услуги.
2. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята покупка.
3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола в своя Клиентски профил, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
4. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
5. Клиентът е длъжен да заплати цената на избраната услуга, според един от обявените на www.extremeuniverse.bg начини.
6. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Електронния магазин се задължава при ползване на услугите да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.
7. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда
8. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
9. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката при ползване на предоставяните от търговеца услуги.
10. Да уведомява незабавно търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение, при използване на предоставяните услуги.
11. Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява и/или използва по какъвто и да било начин, и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер, софтуер или телекомуникационните съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.
12. Да не извършва злоумишлени действия.
13. Да обезщети търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с Интернет страници, хипервръзки, материали или информация, които клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.extremeuniverse.bg в нарушение на закона, настоящите общи условия, добрите нрави или интернет етиката.
14. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на ваучера, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на ваучера.
В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
1. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
2. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.extremeuniverse.bg .
3. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на клиента, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на Електронния магазин. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин www.extremeuniverse.bg .
4. Търговецът , след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него услуга и да достави в срок закупеният електронен или подаръчен ваучер.
5. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на търговеца , във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за търговеца.
7. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали са регистрирани в системата на Електронния магазин.
8. Информацията по предходния член може да бъде използвана от търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на клиента, изпратено на info@extremeuniverse.bg
9. Търговецът събира и използва информация за клиента, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
10. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил, включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на търговеца.
11. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите Кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му; Интернет страниците, които посещава; хипер-връзките, които използва; информацията, която ползва и записва и други.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Търговецът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалност на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
  2. Информация, която събираме при разглеждане на магазина, но без да е извършена покупка и да е направена регистрация в сайта са единствено бисквитите (cookies), които имат за цел да подпомагат бързата работа на платформата и да запомнят вашите разглеждания и добавени продукти в кошницата.
  3. Информацията, която събираме при извършване на покупка от Ваша страна, съдържа задължително телефон за връзка и ел. поща, и опционално име и фамилия, както и адрес за доставка.
  4. Ако в полето “ПОЗДРАВ” попълните имената на лице, което да получи ваучера като подарък, тази информация също става част от нашата база данни, но решението и отговорността да ни я предоставите са Ваши.
  5. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия.
  6. Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в настоящите – Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
  7. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато това е необходимо за изпълнение на услуга, която е предмет на направената от електронния магазин покупка и/или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, и Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
  8. Изпълнителите са физически или юридически лица, които имат договорни отношения с “Екстрийм Юнивърс” ООД и се явяват контрагенти на дружеството в този смисъл. Те също разполагат с личните данни на клиента (имена, ел. поща, телефон), като целта е подобравяне на комуникацията преди момента на физическото изпълнение на услугата. Контрагентите нямат право да използват предоставената от системата на електронния магазин информация за други цели, освен за осъществяване на услугата – предмет на покупката.
  9. Личните данни и информацията от потребителския Ви профил, ще бъдат използвани от електронния магазин ,за да Ви изпращаме рекламни материали. Ако, в даден момент, не искате да получавате от нас рекламни преложения във връзка с нашата дейност , е достатъчно да изпратите писмо на адрес info@extremeuniverse.bg  
  10. Клиентът се съгласява, чрез приемане на настоящите – Общи условия, личните му данни да бъдат използвани за нуждите на електронния магазин www.extremeuniverse.bg и доброволно ги предоставя на „Екстрийм Юнивърс“ ООД.

X. ИЗМЕНЕНИЯ
1. Настоящите, общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от търговеца.
2. Търговецът се задължава да уведоми клиентите за промените в общите условия, като публикува съобщение за измененията им на www.extremeuniverse.bg
3. Търговецът запазва правото си да направи отказ от доставка на потвърдена покупка в случай, че услугите не са достъпни. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от покупката или избор на заместваща такава.

XI. РЕКЛАМАЦИЯ
1. Клиентът има право да се откаже от използване на услугата в 14 дневен срок от завършване на покупката (извършване на плащането) . Такова волеизявление от страна на клиента е валидно, само ако е изпратено в писмен вид на адрес info@extremeuniverse.bg и съдържа, като прикачен файл, декларация за рекламация. В същото писмо клиентът трябва да посочи номер на своя, валидна банкова сметка.
2. Декларация за рекламация, клиентът може да изтегли от раздел „Документи“ , който се намира на www.extremeuniverse.bg
3. Търговецът се задължава в срок от 7 работни дни, след получаване на Декларацията за рекламация, да възстанови заплатената за конкретната услуга сума, след като от нея бъдат приспаднати всички такси за банкови операции и куриерски услуги, които търговецът е заплатил във връзка с тази покупка и ще заплати във връзка със сторнирането и.

XII. СПОРОВЕ
1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.
2. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново-възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

XIII. АВТОРСКИ ПРАВА
Всички материали, които се намират на страницата на електронния магазин-www.extremeuniverse.bg , са собственост на търговеца „Екстрийм Юнивърс“ ООД и са със запазени авторски права. Забранява се копиране и разпространяване на текстове, видео и аудио – материали, без изричното, писмено, съгласие от управителя на „Екстрийм Юнивърс“ ООД – Иван Тенев Банков или неговият пълномощник Атанас Иванов Банков.

XIV. ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ
Заснемането и монтажа на видеоклип е допълнителна услуга – предлагана от “Екстрийм Юнивърс” ООД и изпълнявана от почти всички контрагенти (изпълнители) на дружеството.
Продължителността и цената на готовия клип зависят от  избраната услуга – предмет на покупката.
Срокът за доставка е 21 дни от датата на изпълнение на услугата. Монтираният клип се счита за доставен, когато клиентът получи линк на електронната поща, която е посочил при извършване на покупката. Линкът дава възможност видеото да бъде изтеглено и споделяно в тридневен срок. След това търговецът не носи отговорност за достъпността на видео-материала.
Суровият, видео – материал е собственост на “Екстрийм Юнивърс” ООД .
При монтажа на клиповете се използва музика с авторски права, и готовият филм се брандира с логото на eXtremeUniverse.bg
С приемане на настоящите Общи условия, Вие се съгласявате клиповете, в които участвате, без значение дали сте ги заплатили или не като допълнителна услуга, да бъдат използвани с рекламна цел и разпространявани в социални мрежи като You-Tube, V-Box7, Facebook, Tweeter, Linked-IN, и др. и да бъдат брандирани с фирменото лого на eXtremeUniverse.bg
“Екстрийм Юнивърс” ООД се задължава да премахне  видеоклип от всички места, където го е споделило, ако получи писмо от присъстващия на конкретните кадри клиент, на адрес info@extremeuniverse.bg  

XIV. ТЕРМИНОЛОГИЯ
Термините, използвани в настоящия документ, следва да бъдат тълкувани по следните начини:
1. “Клиент” – всеки, който е заредил в Интернет страницата www.extremeuniverse.bg на своя компютър.
2. „Търговец“ – „Екстрийм Юнивърс“ ООД
3. “Пoкупка” – избраните Услуги и всички други атрибути свързани с начина на доставка и плащане на стоката от Клиента.
4. „Електронен магазин“ – www.extremeuniverse.bg е собственост на Търговеца.
5. „Ел. поща“ – email
6. „Ваучер“ – документ издаден от Търговеца, който Клиентът получава в електронен вид или на хартиен носител и който удостоверява, че Клиентът е заплатил рекламираната стока или услуга и съответно може да се възползва от нея.
7. „Пратка“ – Ваучер на хартиен носител, предаден на куриер с цел получаване от Клиента.

8. “Контрагент” – юридическо или физическо лице, което е изпълнител на услугата- предмет на Покупката, направена от  електронния магазин на “Екстрийм Юнивърс” ООД.